Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Läs alltid bibacksedeln innan du tar Calma. Klicka på frågorna nedan för att visa svaren!

 • Vad är Calma och vad används det för?

  Calma är ett medicinskt tuggummi. Det aktiva innehållsämnet i Calma är ett antihistamin som förebygger och häver illamående och kräkningar vid åksjuka (t.ex. bil-, buss-, flyg- och sjösjuka).
 • Vad innehåller Calma?

  Calma innehåller Dimenhydrinat samt hjälpämnen. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se bipacksedeln.
 • Hur använder du Calma?

  Vuxna och barn över 12 år: Ett tuggummi tuggas i minst 10 minuter. Om illamående trots allt uppstår kan ytterligare ett tuggummi tuggas efter 30 minuter. Detta kan upprepas ytterligare en gång. Ett tuggummi bör tas ca 15-30 minuter innan åksjuka förväntas. Effekten varar i 3-6 timmar. Maximal daglig dos är 4 tuggummin. Tuggummit ska inte sväljas.
 • Om du glömt att ta Calma?

  Du kan ta Calma även efter att du blivit åksjuk. Se avsnitt om Hur man använder Calma.
 • Kan barn använda Calma?

  Calma rekommenderas inte till barn under 12 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.
 • Finns det några effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när man har tagit Calma?

  Vid behandling med Calma kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex vid bilkörning.
 • Vad gäller vid graviditet?

  Rådfråga din läkare innan du tar Calma om du är gravid. Under graviditet bör Calma endast användas efter särskilt övervägande. Under de sista graviditetsveckorna skall Calma inte användas då det finns risk att dimenhydrinat kan åstadkomma sammandragningar.
 • Vad gäller vid amning?

  Dimenhydrinat passerar över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Calma under amning.
 • Hur lång hållbarhet har Calma?

  30 månader.
 • Hur ska Calma förvaras?

  Förvaras vid högst 30ºC
 • Vilka biverkningar kan man få av Calma?

  Liksom alla läkemedel kan Calma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa personer kan uppleva en kortvarig och övergående domningskänsla i munnen. Detta är ofarligt och beror på det aktiva innehållsämnets lokalbedövande effekt. Vanligaste biverkningen (fler än 1 person av 100) är trötthet. Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 person av 100) är muntorrhet och allergiska hudreaktioner.
 • När ska du inte ta Calma?

  Som med alla läkemedel så ska man inte ta Calma vid vissa tillfällen. Om man tex har en överkänslighet mot Dimenhydrinat eller mot något hjälpämne eller om man har någon sjukdom eller tar andra läkemedel så bör man alltid läsa bipacksedeln före användning av Calma.
 • Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).
Moxalole - vid förstoppning

Köp Calma

Calma köper du snabbt och enkelt online eller på ditt närmaste apotek

Läs mer

Du lämnade Calma

Genom att klicka på "Nästa" för att lämna Mylans partnersida visas den på tredje partens hemsida, som endast ansvarar för innehållet.